تعبیر خواب خر (الاغ)، دیدن خر در خواب چه مفهومی دارد؟

به گزارش بازیکده، با تعبیر خواب خر (الاغ)، تعبیر خواب خر سواری، تعبیر خواب خریدن خر، تعبیر خواب عرعر خر و تعبیر خواب عوض کردن خر همراه مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب خر (الاغ)، دیدن خر در خواب چه مفهومی دارد؟

دیدن خر (الاغ) در خواب چه مفهومی دارد؟

سرویس سرگرمی - خر از حیواناتی است که در جوامع گذشته بسیار پر کاربرده بوده و بنابراین دیدن رویاهایی از این دست نیز مرسوم بوده است. معبرین اسلامی تعابیر متعددی را دیدن خر در خواب بیان نموده اند و اکثریت نظر به خوش یمن بودن اینگونه خواب ها دارند. البته بنا به گفته مطیعی تهرانی خر می تواند نماد مردی احمق باشد که به زندگی فرد بیننده خواب وارد شده شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می آورد ولی مزاحمت ایجاد می نماید و خریت و نادانی او بیننده خواب را می آزارد.

منوچهر مطیعی تهرانی در جایی دیگر بیان می نماید:

 • خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی نماید و نشان نمی دهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی تواند بد باشد.
 • چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می کنید.
 • اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت های خوب زندگی است.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند:

 • تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی شود.
 • اگر در خواب ببینی صاحب خری شده ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که در خیرات و رحمت بروی تو باز می شود و بهره مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می کنی.
 • اگر خرهای بسیاری را ببینی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می شود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • تعبیر خواب خر ماده، زن یا کنیز است.
 • اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می شود.
 • اگر ببینی خر تو سارق شده است زنت به فساد مشهور می شود و از او جدا خواهی شد.
 • اگر ببینی با خر آمیزش می کنی مال و اموال خود را پیدا نموده و به دست می آوری.

جابر مغربی می گوید: اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی شناسی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می باشد.

امام صادق (ع) می فرمایند:

تعبیرهای خر (الاغ) عبارت اند از:

 1. بخت
 2. کامیابی و بهره مندی
 3. فرمانروائی
 4. مال
 5. زن
 6. شادی
 7. عزت
 8. اقبال
 9. بزرگی
 10. درجه و رتبه و مرتبه

تعبیر خواب خریدن خر (الاغ)

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی خری را خریده ای، ولی پولش را پرداخت ننموده ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می زنی، به تو خیر و منفعت می رسد.

تعبیر خواب عوض کردن خر (الاغ)

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده ای، یا خر خودت را فروخته ای و خر دیگری خریده ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می شود.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض نموده ای حال و روز تو دگرگون می نماید،

جابرمغربی می گوید:

 • اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض نموده ای، اگر خر جدید بدتر باشد حال و روز تو بد می شود و دچار کاهش و ضرر و زیان اقتصادی می شوی، ولی اگر بهتر باشد حال و روز تو بهتر می شود و مال و اموالت افزایش می یابد.
 • اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض نموده ای از پادشاه به تو مال و منفعت می رسد.

تعبیر خواب خر سواری (الاغ سواری)

امام صادق (ع) می فرمایند:

تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارت اند از:

 1. بخت و اقبال
 2. کامیابی و بهره مندی
 3. مرتبه
 4. فرمانروایی.

ابن سیرین می گوید:

تعبیر سوار شدن روی خر (الاغ) با توجه به رنگ آن به این صورت می باشد:

 • خر سیاه: بزرگی و ریاست و سروری به دست می آوری.
 • خر سفید: به عزت و جاه جهان می رسی. خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر جهان و آخرت می رسی.
 • خر سرخ: به خوشی و آسایش جهان می رسی.
 • خر زرد: بیمار می شوی.
 • اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، به زودی از جهان خواهی رفت.
 • اگر ببینی از خر افتاده ای، فقیر می شوی.
 • اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی باشد افتاده ای، کسی به تو ضرر و زیان می رساند ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی سوار خر دیگری شده ای، معاش و معیشت تو دگرگون می شود.

جابر مغربی می گوید:

 • اگر در خواب ببینی سوار خری شده ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می نماید، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
 • اگر ببینی سوار خر می باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، از جهان خواهی رفت.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد نموده است، حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می شود.

تعبیر خواب عرعر کردن (صدای خر)

ابراهیم کرمانی می گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی باشد.

تعبیر خواب خوردن گوشت خر (الاغ)

ابن سیرین می گوید:

 • اگر در خواب ببینی گوشت خر می خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می آوری.
 • اگر ببینی خر خودت را کشته ای و از گوشت آن می خوری مال و اموال خودت را خرج می کنی.

تعبیر خواب اعضای بدن خر (الاغ)

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، مال و اموال خود را از دست می دهی.
 • تعبیر سم خر، مال و اموال می باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده ای یا کسی به تو داده است، به اندازه آن مال و اموال به دست می آوری.
 • اگر ببینی دم خر در دست داری به اندازه آن مال و نعمت به دست می آوری.
 • اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است خرید و فروش زیادی را انجام می دهی.

تعبیر خواب خر (الاغ) به روایت معبرین غربی

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می نماید، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند.
 • اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید، نشانه آن است که ثروتی به شما می رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می پیوندد.
 • اگر خواب ببینید سوار بر خر شده اید، علامت آن است که از سرزمین های بیگانه ملاقات خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت.
 • اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید.
 • اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می نمایند، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می دارند و موجب می شوند که نسبت به حقوق انسان ها عادلانه فکر کنید.
 • خر سواری در خواب، نشانه بکار دریافت تمام نیرو در مقابله با دشمنان است. و اینکه زنان شرور موجب دردسر می شوند.
 • اگر در خواب خری به شما لگد بزند، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید
 • اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته اید، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی راهنمایی می کنید.
 • اگر خواب ببینید بچه ها خرسواری می نمایند، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است.
 • اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می شوید، اگر عشاق چنین خوابی ببینند، نشانه اختلافات و جدایی است.
 • دیدن خر مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی، از چنین هوس هایی اشباع خواهید شد.
 • اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید، نشانه آن است که ارث کلانی به شما می رسد.
 • اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می دهند یا خری می خرید، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می یابید، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد.
 • دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به جمعی وارد می شود که سال ها آرزوی آشنایی با آن ها را داشت.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • خر که می دود: خبر
 • سوارشدن بر روی یک خر: شرمساری
 • خریدن یک خر: مراقب خرج کردنتان باشید
 • خری که عرعرمیکند: کوشش بی فایده
 • غذادادن به خر: شما درحال یاری کردن به فردی نالایق هستید
 • کتک زدنش: زیاد سختگیری نکنید

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع خر (الاغ) دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 3 خرداد 1401 بروزرسانی: 3 خرداد 1401 گردآورنده: game-kade.ir شناسه مطلب: 1229

به "تعبیر خواب خر (الاغ)، دیدن خر در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب خر (الاغ)، دیدن خر در خواب چه مفهومی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید